Co je Červený kříž?

        Společnost Český červený kříž, IČ 00426547, se sídlem Rozdělovská 2467/63, 169 00 Praha 6, je ze zákona národní společností Červeného kříže ve smyslu mezinárodního práva - humanitárním občanským sdružením působícím na celém území České republiky.
 
        ČČK je součástí Mezinárodního Červeného kříže a řídí se Základními principy ČK&ČP.
 
        Mezinárodním výborem Červeného kříže byl Český červený kříž uznán 26.8.1993 a za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 25.10.1993.
 
        Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.
 
        V současné době (1.1.2013) má ČČK celkem 21.518 členů*) a dobrovolníků sdružených v 877 Místních skupinách v 75 Oblastních spolcích ČČK. Počet zaměstnanců ČČK činí 626. Obrat subjektů ČČK v r.2011 činil 349 milionů Kč.
 
ČČK podle tohoto zákona plní zejména tyto úkoly:
 • působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případech katastrof a jiných mimořádných událostí;
 • poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby;
 • působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby;
 • šíří znalost Ženevských úmluv;
 • působí v oblasti zdravotně-výchovné a spolupracuje s poskytovateli zdravotní péče.
        Český červený kříž navazuje na své předchůdce - na Vlastenecký pomocný spolek pro Království české, který byl založen 5.září 1868 jako 13. národní společnost Červeného kříže na světě, a na Československý červený kříž, který byl založen 6.února 1919.
 
        Český červený kříž vznikl rozdělením ČSČK jako jeho nástupnická organizace v ČR. Ministerstvem vnitra ČR je registrován pod čj. VS/1-20998/93-R ze dne 10. 6. 1993.
 
Staňte se členem / členkou Českého červeného kříže!
        Vytiskněte si přihlášku, vyplňte ji a navštivte místní skupinu ČČK, pokud víte, že ve Vaší obci působí, nebo ji odneste na Úřad Oblastního spolku ČČK ve Vaší oblasti (okrese).
A co pro vás z členství v ČČK vyplývá?
 
Člen ČČK má právo:
 • účastnit se jednání nejvyššího orgánu místní skupiny ČČK, kde je registrován a zde hlasovat,
 • činit návrhy, požadovat vysvětlení, volit a být volen do všech orgánů ČČK, pokud toto právo není omezeno Stanovami nebo Jednacím řádem, do funkcí spojených s odpovědností za majetek ČČK může být volen člen starší 18 let
 • požívat při činnosti v ČČK ochrany, podpory a materiálních prostředků společnosti ČČK v rámci jejich kompetencí,
 • být držitelem spolkové legitimace a nosit spolkový odznak v rámci příslušných mezinárodních úmluv a v souladu se zákony České republiky.
Člen ČČK má povinnost:
 • dodržovat Stanovy ČČK, chránit jeho vnitřní demokracii a jednotu, řídit se principy ČK a usilovat o jejich šíření,
 • chránit název, znak a dobré jméno ČČK,
 • aktivně se účastnit a podporovat činnost ČČK,
 • podrobovat se rozhodnutí voleného orgánu a plnit uložené úkoly a úkoly vyplývající ze zastávané funkce, pokud jsou v souladu se Stanovami ČČK,
 • platit členské příspěvky,
 • chránit majetek ČČK.
        Chcete-li Český červený kříž nejprve poznat a spolupracovat s námi na našich činnostech, můžete se na úřadě oblastního spolku ve Vaší oblasti přihlásit za dobrovolníka ČČK.

 

STANOVY. Ceského cerveneho krize.pdf (292297)