Dne 10.5.2014 od 9,00 hodin se konalo Valné shromáždění OS ČČK Cheb

10.05.2014 20:19

Valné shromáždění chebského Oblastního spolku Českého Červeného kříže

se uskutečnilo v sobotu 10.5.2014 v rekonstruovaných prostorách sídla OS ČČK v Chebu.

Po provedené prezentaci členů OS ČČK proběhlo jednání podle následujícího programu:

 1. Zahájení a přivítání přítomných, seznámení s programem
 2. Zpráva o činnosti organizace v r. 2013
 3. Zpráva o hospodaření OS ČČK v r. 2013
 4. Plán činnosti na rok 2014
 5. Návrh rozpočtu na rok 2014
 6. Členská základna, ZI, členské příspěvky
 7. Informace o Ú OS ČČK Cheb a Místních skupin (MS)
 8. Projednání a schválení návrhu změn v ústředí OS ČČK Cheb
 9. Projednání a schválení návrhu změn v OVR  a její doplnění - změny ve funkcích
 10. Přestávka a občerstvení
 11. Diskuse
 12. Projednání a schválení návrhu usnesení
 13. Závěr
.......................
Stručně k některým bodům programu:
ad 2)
 • Řada pozitivních výsledků v činnosti jednotlivých MO a celého oblastního spolku...
 • Byla oceněna příkladná práce MO ČČK v Březové - poděkování dlouholeté předsedkyni Janě Strnadové za příkladnou práci v MO a zabezpečení nového vedení organizace ČČK v Březové
 • Pozitivní výsledky v chebské MO, dobře zorganizované a zabezpečené akce soutěží Hlídek mladých zdravotníků, BESIP, zdravotní zabezpečení hokejové soutěže a veřejného bruslení, zdravotní školení v organizacích, důstojné ocenění a předání medailí Čestným dárcům krve v chebském regionu a řada dalších činností kolem zdravotního zabezpečení sportovních a společenských událostí  ...
 •  Dílčí problémy se daří postupně řešit a bude především na nově zvoleném vedení OS ČČK svou prací docílit ještě výraznějšího zkvalitnění celkové činnosti oblastní organizace chebského Červeného kříže.
 • Po mnoha letech konečně bylo přistoupeno k úpravě prostorů sídla OS ČČK
 • Výborná spolupráce s Mě Ú v Chebu, ocenění příkladného vztahu některých sponzorů k OS. Stav by však byl nepochybně lepší v případě seriozější práce se sponzory ze strany ředitele OS St. Flettera.
ad 3)
 • Hospodaření OS ČČK je vyrovnané i přes skutečnost, že je částečně poznamenáno nedobrým celkovým finančním stavem mnohých firem a organizací a tím i sníženými jejich možnostmi hradit v potřebném rozsahu vysílání svých pracovníků na odborná zdravotní školení na náš ČČK. V oblasti důsledného vedení  účetní administrace zásadní problémy nezjištěny, dílčí nedostatky vytknuty ve vedení inventáře a některé dokumentace Stanislavu Flettrovi. Došlo rovněž ke změně ve využívání účetních služeb - původní účetní firma, která vedla účetnictví pro MO a OS ČČK Cheb na vlastní žádost ukončila smluvní vztah s OS ČČK Cheb a došlo k podepsání nové smlouvy s novou účetní organizací. 
ad 4)
 • V plánu činnosti na r. 2014 zvýrazněny hlavní úkoly - zabezpečení soutěží HMZ a BESIP, ocenění dobrovolných dárců krve, zdravotní zajištění sportovních soutěží, zdravotní školení a instruktáže, součinnost s vodní záchrannou službou, spolupráce s humanitární charitou KOTEC - předávání případných darů oděvů aj. materiálu a řada dalších úkolů. Byla zdůrazněna potřeba termínové koordinace.
ad 5) 
 • V návrhu rozpočtu nutné zohlednit dopad zastavení dotace z pražského centra pro činnost OS ČČK Cheb v souvislosti se zjištěnými dílčími administrativními nedotatky ve včasném odesílání potřebné dokumentace. Opět problém především ředitele. 
ad 6)
 • Dobré výsledky v rozšíření i omlazení členské základny - v MO Březová i v MO Cheb - celkem dalších 5 nových členů - 1 Aš, 1 Cheb, 2 Sokolov, 1 Březová a další zájemci o členství jsou řešeni. Z podnětu MUDr. Jany Sutrové se budou řešit veškeré souvislosti s možností založení MO ČČK v Sokolově.
 
ad 8)
 • Dozorčí rada OS ČČK - byla projednána a schválena ve složení: Miroslav Dragoun (předseda), Pavla Hynková z MO Březová a Ilona Táborská z MO Cheb (členky)
ad 9)
 • Oblastní výkonná rada OVR - složení bylo projednáno a schváleno: Petr Bidař, DiS (předseda OVR), Yvonne Veselá (ředitelka OS ČČK), Martin Polívka (místopředseda OVR), Jana Strnadová, Dr. Jaroslav Horák, Iva Melichnová (členové OVR) a Lucie Peroutková (členka OVR a předsedkyně MO Březová)
 • Z funkce ředitele OS ČČK Cheb byl odvolán Stanislav Fletter a jako řádný člen MO Cheb nadále bude plnit úkoly odborného zdravotního školitele. Do 31.5.2014 zabezpečí úplné předání agendy ředitele paní Yvonně Veselé.
 
 
Jednání valného shromáždění se zůčastnilo 17 členů OS ČČK Cheb a 2 hosté z MO Vodní záchranné služby.